REGULAMIN PROMOCJI

„Otrzymaj bezpłatną próbkę – TYTAN GRUNTU SCZEPNEGO + TYTAN taśmy malarskiej 14 dniowej ”

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem promocji „Otrzymaj próbkę TYTAN GRUNTU SCZEPNEGO + TYTAN taśma malarska 14 dniowa ” (dalej: „Promocja”) jest Selena SA z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112580, numer NIP 894-000-55-23 (dalej: „Organizator”).

1.2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Promocja trwa od dnia 09.04.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. (dalej: „Okres Promocji”), zaś w zakresie wydawania Próbek trwa od dnia 16.04.2018 r. do dnia 16.07.2018 r. lub do wyczerpania puli Próbek, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze. Informacja o wyczerpaniu puli Próbek (500 szt.) zostanie opublikowana na stronie internetowej Promocji pod adresem: www.grunty.tytan.pl/probki (dalej: „Strona Promocji”).

2. Udział w Promocji 

2.1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby prawne lub pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność gospodarczą w branży remontowo-budowlanej (wykonawcy/podwykonawcy), zamieszkałe i prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.2.  Warunkiem udziału w Promocji jest łączne spełnienie następujących warunków (dalej: „Zgłoszenie”):

1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.grunty.tytan.pl/probki („Strona Promocji”).

2) Uzupełnienie danych kontaktowych, a w szczególności danych pozwalających na wysyłkę Próbki (imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres) oraz kontakt w związku z Promocją (nr telefonu oraz adres e-mail).

3) Uzupełnienie w Zgłoszeniu danych reprezentowanego przedsiębiorcy (poprzez podanie jego imienia i nazwiska lub nazwy i numeru NIP).

2.3. Zgłoszenia dokonuje Uczestnik lub osoba uprawniona (zgodnie z CEiDG lub KRS) do reprezentacji Uczestnika. W przypadku, gdy za Uczestnika Zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, do Zgłoszenia załączone powinno być pełnomocnictwo, wskazujące na umocowanie pełnomocnika.

2.4. Po dokonaniu Zgłoszenia, Organizator zweryfikuje Zgłoszenie pod kątem kompletności i poprawności danych i spełniania przez Uczestnika warunków opisanych w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2.5. Uczestnik, który dokonał kompletnego Zgłoszenia i spełnił warunki wymienione w punkcie 2.2, pod warunkiem uprzedniego niewyczerpania się puli Próbek, uprawniony jest do otrzymania jednej Próbki (dalej: „Laureat”).

2.6. Próbki wydawane są według kolejności Zgłoszeń.

2.7. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana w Promocji nie więcej niż jedna Próbka.

2.8 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Próbki, jeśli nie zostały spełnione warunki wymienione w 2.2. lub 2.3 powyżej.

3. Zestawy próbek 

3.1. Laureat nabywa prawo do otrzymania bezpłatnego pakietu produktów, składającego się z jednego opakowania TYTAN Gruntu Sczepnego 4kg i jednej TYTAN taśmy malarskiej niebieskiej 38mm/50m 14 dniowej o łącznej wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) (dalej: „Próbka”).

3.2. Organizator przewidział 500 szt. (pięćset) sztuk Próbek w Promocji.

3.3. Próbki nie podlegają wymianie na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

3.4. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Próbek na osoby trzecie.

3.5. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) wartość Próbek przyznanych Laureatowi korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Wydawanie Próbek 

4.1. Próbki w Promocji zostaną wydane za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Organizator nie odpowiada za problemy z dostarczeniem Próbek wynikające z błędnych danych kontaktowych podanych w Zgłoszeniu oraz za niedostarczenie Próbki z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.

5. Reklamacje 

5.1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać pisemnie listem poleconym na adres Organizatora: Selena SA (adres: ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław) w terminie do dnia 30.07.2018 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika.

5.3. Reklamacje rozpatrywane są przez powołaną przez Organizatora komisję, w skład której wchodzi 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnik otrzyma odpowiedź na reklamację listem poleconym na wskazany przez siebie adres w reklamacji.

6. Dane osobowe 

6.1. Dane osobowe Uczestników Promocji, będących osobami fizycznymi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

6.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Selena SA z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław). Przetwarzanie danych Uczestników nie zostanie powierzone podmiotom trzecim.

6.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz postępowania reklamacyjnego w Promocji. Odbiorcą przetwarzanych danych jest Organizator.

6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz obowiązkowe do przeprowadzenia Promocji oraz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

6.5. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania.

6.6. Uczestnik, będący osobą fizyczną, dokonując Zgłoszenia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Złożenie oświadczenia jest obowiązkowym elementem Zgłoszenia. Brak złożenia oświadczenia dotyczącego danych osobowych wyklucza Uczestnika z udziału w Promocji.

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na Stronie Promocji oraz w siedzibie Organizatora.

7.2. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników. Organizator może również wydłużyć termin wydawania Próbek w przypadku, gdyby nie wszystkie Próbki zostały wydane w Okresie Promocji.

7.3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

7.4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez cały okres trwania Promocji. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie.

7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w ust. 7.4. powyżej. Reklamacje dot. świadczenia usługi, o której mowa w ust. 7.4. powyżej należy zgłaszać przez skrzynkę kontaktową dostępną na Stronie Promocji. Reklamacja powinna zostać opatrzona  tytułem: „Korzystanie ze strony grunty.tytan.pl – reklamacja”. Organizator rozstrzyga reklamacje dot. świadczenia usługi, o której mowa w ust. 7.4. powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wniesienia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator informuje w formie e-mailowej wiadomości zwrotnej. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej w ust. 7.4. powyżej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową.